Japan family holidays - Geishas at the Tori Gate Fushimi shrine, Kyoto